Laman Bahasa Melayu SPM: SOALAN KERTAS BAHASA MELAYU 1, PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM, SMK SERI LODANG 2017

LAMAN WEB INTERAKSI GURU DAN PELAJAR

LAMAN BAHASA MELAYU INI DIWUJUDKAN SEBAGAI KEMUDAHAN GURU DAN PELAJAR BERINTERAKSI SERTA SEBAGAI PENGUKUHAN SITUASI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM KELAS. SEMOGA PELAJAR KELAS 4 SAINS, DAN PELAJAR KELAS 5K1 SMK SERI LONDANG DAPAT MENGGUNAKAN BLOG INI SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMPERKASAKAN KEMAHIRAN BERBAHASA TERUTAMA MURID KELAS 5K1 BAKAL MENGHADAPI KERTAS BAHASA MELAYU (1103) SPM 2019 . SEMOGA ANDA SENTIASA CEMERLANG. SEBAGAI MAKLUMAN, SAYA SENTIASA MENAMBAH MENU BAHAN BAHASA DI SUDUT KANAN BLOG INI UNTUK MEMUDAHKAN PELAJAR MENCARI BAHAN BAHASA SAMA ADA BAHAN DARIPADA MEDIA MASSA SEPERTI AKHBAR-AKHBAR TEMPATAN, RUJUKAN KAMUS DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, RUJUKAN MAJALAH TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, KOLEKSI SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR ,KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA. SEMOGA BAHAN-BAHAN BERKENAAN DAPAT MEMBANTU PELAJAR MENJALANKAN TUGASAN DAN SUMBER UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT BAHASA. INSYA ALLAH SAYA AKAN SENTIASA BERUSAHA UNTUK MENJADIKAN BLOG INI KONDUSIF SEBAGAI MEDIA MAYA UNTUK PELAJAR BERJAYA MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA. DOAKAN SAYA SENTIASA SIHAT MENGENDALIKAN BLOG INI SEBAIK-BAIKNYA. AAMIIIIN. SAYA JUGA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENGUNJUNG MAYA YANG SENTIASA MENGUNJUNGI BLOG LAMAN BAHASA MELAYU SPM INI. KEBERADAAN ANDA MEMOTIVASI SAYA UNTUK BERBAKTI KEPADA ANAK BANGSA SERTA MEMPERKASAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGGSAAN, BAHASA JIWA BANGSA. SAYA MENGHARGAI SEKIRANYA ADA CADANGAN DARIPADA PENGUNJUNG TERUTAMA UNTUK MEMANTAP KEBERADAAN BLOG INI SEBAGAI SUMBER RUJUKAN BAHASA MELAYU.

Sabtu, 12 Ogos 2017

SOALAN KERTAS BAHASA MELAYU 1, PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM, SMK SERI LODANG 2017PERATURAN PEMARKAHAN
____________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

TINGKATAN 5
BAHASA MELAYU

Kertas 1
_____________________________________________________


BAHAGIAN A

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
(30 markah)

KRITERIA PENSKORAN


PERINGKAT
MARKAH
KRITERIA

26
– 30
- menepati tugasan soalan- bahasa gramatis dari segi kata dan ayat

(28
– 30)
- penggunaan tanda baca betul dan tepat
Cemerlang


- penggunaan kosa kata luas dan tepat

(26
– 27)
- wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi- mesti menggunakan ungkapan yang menarik- idea relevan, huraian jelas dan matang

20
– 25
- menepati tugasan soalan- bahasa gramatis dari segi kata dan ayat
Kepujian
(23
– 25)
- penggunaan tanda baca betul dan tepat


- penggunaan kosa kata luas
(20
– 22)
- wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi- idea relevan, huraian jelas

15
– 19
- masih menepati tugasan soalan- bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat
Memuaskan
(17
– 19)
- penggunaan tanda baca masih betul dan tepat


- penggunaan kosa kata umum
(15
– 16)
- wacana masih lengkap, unsur bahasa masih bervariasi- idea masih relevan, huraian masih jelas

10 -14
- masih/kurang menepati tugasan soalan- bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat
Kurang
(12
– 14)
- kesalahan tatabahasa/ejaan ketara
Memuaskan


- penggunaan kosa kata terhad

(10
– 11)
- wacana kurang lengkap, unsur bahasa kurang bervariasi- idea kurang relevan, huraian kurang jelas
Pencapaian
01
– 09
- calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis
(06
– 09)
- banyak kesalahan bahasa (kata dan ayat)
Minimum
(01
– 05)
- idea tidak menepati tugasan soalan
1

Peringatan:

·         Ungkapan menarik – peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-kata hikmat, petikan hadis, maksud ayat al-Quran dan lain-lain.

·         Peringkat cemerlang – calon mesti menggunakan sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik yang relevan.

·         Jawapan yang menyeleweng, markah maksimum ialah ‘memuaskan’.
·         Sekiranya calon menulis lebih 250 patah perkataan, periksa seperti biasa.

·         Kesalahan ejaan tidak ditolak markah.

------------------------------------------------------------------------

PANDUAN PEMERIKSAAN

SOALAN BAHAGIAN A.

1. Format penulisan ulasan pemeriksa:           T -  menepati tugasan
                                                                        I  -  idea releven, huraian jelas
                                                                        B -  gramatis dari segi kata dan ayat

2. Calon diminta menulis karangan yang panjangnya 200 patah perkataan ke atas.
3. Calon boleh menulis lebih daripada 250 patah perkataan.
4. Sekiranya calon menulis kurang daripada 200 patah perkataan –rujuk kriteria dalam         
     Peraturan Pemarkahan.
5. Calon dikehendaki menjawab berdasarkan idea-idea yang diberikan dalam soalan.
6. Kalau huraian idea jelas, menarik dan matang dengan tiga idea – calon layak mendapat
     Peringkat cemerlang.
7. Sekiranya , calon menggunakan satu atau dua sahaja idea daripada soalan dan ditambah
     Idea sendiri – calon layak mendapat peringkat cemerlang.                                                            
8. Calon yang hanya menghuraikan dua idea sahaja – semak seperti biasa dan rujuk kriteria
     Dalam peraturan pemarkahan.
9. Calon yang tidak menghuraikan mana-mana idea yang diberikan dalam soalan tetapi
     Mengemukakan idea sendiri – diterima dan markah maksimun peringkat kepujian.
10. Acara sukan yang dimaksudkan oleh soalan ialah sukan individu atau berpasukan seperti    
      Berbasikal, renang, olahraga, bola sepak, hoki dan lain lain lagi.
11. Calon boleh menghuraikan karangan memberi kebaikan kepada individu, keluarga,  
       masyarakat mahupun negara.
 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1


BAHAGIAN B
Karangan Respons Terbuka
(100 markah)
Perincian Pemarkahan
Cara Pemeriksaan :

1.     Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan

2.                Jika karangan :
a.  Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa
b.  Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan
3.              Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah

4.         Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.

5.                  Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca:
(
)
:
Kesalahan isi
________
:
Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan


:
Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)

:
Kesalahan ejaan yang berulang


:
Kesalahan tanda baca


KRITERIA


KRITERIA


DESKRIPSI


·

Kegramatisan
1
BAHASA

-
Kata (morfologi)
(Mekanis)

-
Ayat (sintaksis)

·Tanda baca
2
LARAS
·

Pemilihan kosa kata
(Dinamis)·

Tema
3
IDEA (Isis)
·

Isi utama


·  Pengembangan (huraian / bahasa, hujahan / contoh)


·

Wacana
4
PENGOLAHAN
·

Logik
·

Pemerangganan

·

Format


·

Keindahan bahasa
5
GAYA BAHASA
·

Ungkapan


·

Peribahasa

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT
MARKAH
KRITERIA


- penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.


- penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.


- ejaan dan tanda baca betul.


- laras bahasa sesuai dengan tugasan.


- penggunaan kosa kata luas dan tepat.

80 – 100
- idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan


jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai.
Cemerlang

- pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan
(90 – 100)
Sesuai.- wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang


jelas antara perenggan.

(80 – 89)
- penggunaan unsur bahasa bervariasi.


- gaya bahasa menarik daripada segi keindahan bahasa dan


penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan


kata atau frasa.

- penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.


- penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi


terdapat kesalahan yang minimum.


- ejaan dan tanda baca betul.

66 – 79
- laras bahasa sesuai dengan tugasan.


- penggunaan kosa kata luas dan tepat.


- idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan

(73 – 79)
jelas, disertakan dengan contoh yang sesuai.
Kepujian

- pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan


sesuai.

(66 – 72)
- wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang


jelas antara perenggan.


- penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.


- gaya bahasa masih menarik daripada segi keindahan.


bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa,


pantun, cogan kata atau frasa.3

PERINGKAT


MARKAH


KRITERIA

- penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.
- penggunaan pelbagai ayat majmuk gramatis tetapi terdapatkesalahan yang minimum.
51 – 65

- ejaan dan tanda baca masih betul.
- penggunaan kosa kata umum.
- laras bahasa sesuai mengikut tugasan.Baik(58 -65)

- idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih

jelas dan contoh masih sesuai.
- pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih


(51 – 57)

sesuai.
- wacana masih lengkap.
- penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.

- gaya bahasa kurang menarik daripada segi keindahan
bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan
- penggunaan pelbagai jenis kata terhad

- ayat kurang gramatis


- ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang

36 – 50

minimum

- penggunaan kosa kata umum dan terhad

- laras bahasa kurang sesuai
Memuaskan(43 – 50)

- idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurangjelas dan contoh kurang sesuai


- pengolahan kurang menarik
(36 – 42)

- wacana masih/kurang lengkap


- penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi

- gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasadan penggunaan ungkapan kurang berkesan


- penggunaan kata kurang tepat


- ayat tidak gramatis tetapi masih difahami21 – 35

- terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
- idea masih relevan/idea bercampur aduk dan huraian


Kurang

tidak jelas/tidak berkembang dan contoh tidak sesuai

(28 – 35)

- pengolahan tidak menarik
Memuaskan

- wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak
seimbang(21 – 27)

- unsur bahasa tidak bervariasi


- gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaanungkapan lemah,- keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan yang tidakgramatis01 – 20

- kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

- idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/tidak


Pencapaian

berkembang dan contoh tidak sesuai


(11 – 20)

- pengolahan tidak menarik
Minimum

- wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak
seimbang dan tidak sesuai
(01 – 10)

- gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaanungkapan lemah serta tidak menarik

- keseluruhan karangan sukar/tidak difahami

Cara menulis
K

:
Peringkat markah
Contoh
K
:
76


-E

:
Mak. 3 markah-E
:
03


-F

:
Mak. 2 markah-F
:
02

Jumlah
:
Markah bersihJ
:
70


4Panduan pemeriksaan Bahagian B

Soalan 1 : Anda telah ditawarkan melanjutkan pelajaran ke salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Jelaskan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan sebelum mendaftar sebagai pelajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tersebut.

Isi-Isi penting :
Isi 1:  menyediakan keperluan pengurusan diri - pakaian pergi kuliah, cadar, sarung bantal, baldi, alat tulis dll
Isi 2:  melengkapkan borang dan dokumen yang diperlukan semasa pendaftaran
Isi 3:  menguruskan pembayaran yuran pengajian/pendaftaran di bank
Isi 4:  mencari maklumat tentang kursus / pengajian yang akan diikuti
Isi 5:  menyediakan keperluan pembelajaran seperti buku-buku yang berkaitan, komputer riba, mesin pencetak dll.
Isi 6 : persediaan mental/ fizikal
Isi 7 : menghadiri kursus peningkatan ilmu seperti, asas komputer/ bahasa/
* sekiranya calon menulis karangan bentuk cerita/keperihalan maksimum baik bawah.
* saya - dimensi diri


Soalan 2 :
Keluarga memainkan peranan untuk membentuk masyarakat yang mengamalkan semangat kejiranan.

Huraikan peranan ahli keluarga untuk memupuk semangat kejiranan.

Isi-isi penting :
Isi 1 :  Bapa/ abang - Menjadi suri teladan menjalankan pelbagai aktiviti gotong -royong di kawasan kejiranan
Isi:    Ibu bapa membawa anak-anak menghadiri kenduri jiran/ rumah terbuka anjuran kejiranan
Isi 3 :     Bapa/ abang menjalankan aktiviti Rukun Tetangga
Isi 4 :  Ibu meluangkan masa berbual-bual dengan jiran dan menziarahi tetangga yang sakit / ditimpa kesusahan - menjadi contoh kepada anak-anak
Isi 5 :    Seluruh ahli keluarga mengikuti aktiviti kejiranan seperti Hari keluarga - sukaneka (anak-anak)
* terima idea-idea  lain yang releven
* keluarga (ibu bapa, adik, abang , kakak)  sahaja , datuk dan nenek - tidak diterima
* peranan terperinci ahli keluarga (cemerlang)
* jika nyatakan ahli keluarga secara umum (kepujian bawah sahaja)
Soalan 3:  Sejarah penubuhan kerajaan ini pastinya banyak meninggalkan bangunan bersejarah sama ada yang bercirikan tempatan mahupun Eropah. Anda berminat menulis sebuah rencana untuk majalah tempatan yang bertajuk, “Kepentingan  Bangunan Bersejarah kepada Negara”.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Isi-isi penting:

Isi 1: Bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku
Isi 2 : Bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis.
Isi 3: Bangunan bersejarah dapat menyumbang kepada kerancakan industri pelancongan negara kita
Isi 4: Bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik
Isi 5: Bangunan-bangunan bersejarah itu dapat membuktikan bahawa generasi kini tidak pernah melupakan jerih payah perjuangan masyarakat silam.

*format rencana  - tajuk - penulis
* tidak akur format - kepujian sahaja (maks 79%)


Soalan 4: Keamanan beberapa buah negara di dunia terjejas akibat pelbagai pergolakan politik, persengketaan dan peperangan. 

Jelaskan kerjasama yang boleh dilakukan oleh pemimpin negara untuk menjamin keamanan di beberapa buah negara di dunia.

Isi-isi penting:
Isi 1  :  Kerjasama ketenteraan
Isi 2 : Tidak campur tangan politik negara lain - Memastikan tidak berlaku perselisihan faham yang boleh membawa permusuhan yang menggoyahkan keamanan.
Isi  3  :  Kerjasama polis membanteras jenayah dunia
Isi 4 : Penubuhan negara ASEAN dapat menjamin kedaulatan dan keamanan negara-negara serantau
I si 5:   Memberi bantuan ketika berlaku bencana - membantu negara lain- mengekalkan hubungan baik

*Nyatakan negara yang tidak aman tersebut - selain Malaysia
*Nyatakan bentuk kerjasama dan pemimpin negara tersebut - Pemimpin Malaysia atau pemimpin negara lain di dunia
* Jika tidak berjaya menyatakan kerjasama dan bantuan secara jelas - tidak menepati tugasan - kurang  memuaskan sahaja (maks 35 % sahaja)
* Jika tidak berjaya  menyatakan negara luar selain Malaysia, baik sahaja (maks 65%)


Soalan 5: Golongan penggiat sastera seperti penulis novel, pelakon teater, penulis sajak, deklamator semakin dikenali dan mendapat tempat di hati peminat sastera di negara kita. 

Bincangkan pengiktirafan yang boleh diberikan kepada golongan penggiat sastera di negara kita.

Isi-isi penting :

Isi 1: Anugerah Gelaran - Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KeKKWa) memberikan pengiktirafan kepada ketokohan, kepimpinan dan intelektual yang cemerlang dalam meningkat dan mengembangkan mana-mana bidang seni menerusi Anugerah Seni Negara yang berprestij - Anugerah Sasterawan Negara/ Anugerah Sasterawan Nusantara
Isi 2 : Mempamerkan karya -  Festival Kuala Lumpur - Kuala Lumpur sebagai pusat kesenian antarabangsa - pameran
Isi 3: Bantuan kewangan untuk laksanakan aktiviti sastera-  Skim Bantuan Kebudayaan khusus bagi membantu kepada Badan Bukan Kerajaan untuk melaksanakan aktiviti seni budaya termasuk bidang kesusasteraan
Isi 4:  Karya dipentaskan - Pementasan Seni - Istana Budaya dan di luar Negara.
Isi 5:  Karya dijadikan bahan pendidikan - buku teks KOMSAS/ Sastera Elektif
Isi 6:  Imbuhan / insentif dalam bentuk wang

PERINGATAN

SAYA MENCADANGKAN ANDA MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B TERLEBIH DAHULU
KERANA SOALAN KARANGAN BAHAGIAN INI MEMBERI MARKAH TEBANYAK 100%.
SEDANGKAN, KARANGAN BAHAGIAN A HANYA 30%
Tiada ulasan: