LAMAN WEB INTERAKSI GURU DAN PELAJAR

LAMAN BAHASA MELAYU INI DIWUJUDKAN SEBAGAI KEMUDAHAN GURU DAN PELAJAR BERINTERAKSI SERTA SEBAGAI PENGUKUHAN SITUASI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM KELAS. SEMOGA PELAJAR KELAS 4K1, 4K2, DAN PELAJAR KELAS 5 SAINS SMK SERI LONDANG DAPAT MENGGUNAKAN BLOG INI SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMPERKASAKAN KEMAHIRAN BERBAHASA TERUTAMA MURID KELAS 5 SAINS BAKAL MENGHADAPI KERTAS BAHASA MELAYU (1103) SPM 2018 . SEMOGA ANDA SENTIASA CEMERLANG. SEBAGAI MAKLUMAN, SAYA SENTIASA MENAMBAH MENU BAHAN BAHASA DI SUDUT KANAN BLOG INI UNTUK MEMUDAHKAN PELAJAR MENCARI BAHAN BAHASA SAMA ADA BAHAN DARIPADA MEDIA MASSA SEPERTI AKHBAR-AKHBAR TEMPATAN, RUJUKAN KAMUS DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, RUJUKAN MAJALAH TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, KOLEKSI SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR ,KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA. SEMOGA BAHAN-BAHAN BERKENAAN DAPAT MEMBANTU PELAJAR MENJALANKAN TUGASAN DAN SUMBER UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT BAHASA. INSYA ALLAH SAYA AKAN SENTIASA BERUSAHA UNTUK MENJADIKAN BLOG INI KONDUSIF SEBAGAI MEDIA MAYA UNTUK PELAJAR BERJAYA MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA. DOAKAN SAYA SENTIASA SIHAT MENGENDALIKAN BLOG INI SEBAIK-BAIKNYA. AAMIIIIN. SAYA JUGA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENGUNJUNG MAYA YANG SENTIASA MENGUNJUNGI BLOG LAMAN BAHASA MELAYU SPM INI. KEBERADAAN ANDA MEMOTIVASI SAYA UNTUK BERBAKTI KEPADA ANAK BANGSA SERTA MEMPERKASAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGGSAAN, BAHASA JIWA BANGSA. SAYA MENGHARGAI SEKIRANYA ADA CADANGAN DARIPADA PENGUNJUNG TERUTAMA UNTUK MEMANTAP KEBERADAAN BLOG INI SEBAGAI SUMBER RUJUKAN BAHASA MELAYU.

Khamis, 4 Mei 2017

SELAMAT MENJALANI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 (SOALAN DAN SKEMA KERTAS 1)

SALAM KEPADA WARGA TINGKATAN 5 SAINS SMK SERI LONDANG. SEMOGA ANDA DAPAT MENJAWAB SOALAN PPT 2017 PADA HARI INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DENGAN SEKELUMIT ILMU SEPANJANG SEBULAN SAYA BERSAMA-SAMA KALIAN. ADA  BANYAK ILMU YANG KALIAN PERLU KUASAI UNTUK KECEMERLANGAN SPM 2017. SAYA AKAN SENTIASA MEMBANTU UNTUK OBJEKTIF MENGGAPAI A+ DALAM KERTAS 1103. INSYAALAH.

SAYA AKAN LAMPIRKAN SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN
KERTAS 1103/1  UNTUK TATAPAN SERTA
MUHASABAH DIRI DENGAN APA YANG KAMU JAWAP
SEPANJANG HARI INI.
SEMOGA BAHAN INI DAPAT MEMBANTU UNTUK A+ KERTAS 1103

SULIT
1103/1










PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
1103/1
TINGKATAN 5

BAHASA MELAYU

Kertas 1

Mei

2 ¼ jam
Dua jam lima belas minit









JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.       Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.

2.       Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3.       Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.


























Kertas peperiksaan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

[Lihat halaman sebelah

1103/1 © 2017  Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu                                                                                                                 SULIT




SULIT                                                                3
1103/1







Bahagian B
[100 markah]
[ Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1.        Dalam menghadapi dunia semakin mencabar ini ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang penting dalam kehidupan seseorang.
Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menambahkan ilmu pengetahuan.

2.        Amalan berjimat cermat patut dipupuk dalam kalangan anggota keluarga demi masa depan yang cerah.
Terangkan peranan ahli keluarga bagi memupuk amalan berjimat cermat.

3.        Sempena Program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah, sekolah anda telah menganjurkan  pertandingan syarahan yang bertajuk  “Kebersihan dan Keceriaan Kunci Kecemerlangan”. 
Sediakan teks syarahan anda selengkapnya.

4.        Kehadiran pekerja asing memberikan pelbagai kesan kepada sesebuah negara.  Huraikan sumbangan pekerja asing kepada pembangunan sesebuah negara.

5.        “Jikalau kamu bersifat dermawan
         Segala orang dapat kautawan”
Berdasarkan rangkap gurindam di atas, bincangkan kebaikan mengamalkan sikap
suka  menderma.





KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT





1103/1 © 2017  Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu                                                                                                                 SULIT


SKEMA JAWAPAN KERTAS BAHASA MELAYU 1 (1103/1)

PERATURAN PEMARKAHAN
____________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

TINGKATAN 5
BAHASA MELAYU

Kertas 1
_____________________________________________________






BAHAGIAN A

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
(30 markah)

KRITERIA PENSKORAN


PERINGKAT
MARKAH
KRITERIA

26
– 30
- menepati tugasan soalan



- bahasa gramatis dari segi kata dan ayat

(28
– 30)
- penggunaan tanda baca betul dan tepat
Cemerlang


- penggunaan kosa kata luas dan tepat

(26
– 27)
- wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi



- mesti menggunakan ungkapan yang menarik



- idea relevan, huraian jelas dan matang

20
– 25
- menepati tugasan soalan



- bahasa gramatis dari segi kata dan ayat
Kepujian
(23
– 25)
- penggunaan tanda baca betul dan tepat


- penggunaan kosa kata luas




(20
– 22)
- wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi



- idea relevan, huraian jelas

15
– 19
- masih menepati tugasan soalan



- bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat
Memuaskan
(17
– 19)
- penggunaan tanda baca masih betul dan tepat


- penggunaan kosa kata umum




(15
– 16)
- wacana masih lengkap, unsur bahasa masih bervariasi



- idea masih relevan, huraian masih jelas

10 -14
- masih/kurang menepati tugasan soalan



- bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat
Kurang
(12
– 14)
- kesalahan tatabahasa/ejaan ketara
Memuaskan


- penggunaan kosa kata terhad

(10
– 11)
- wacana kurang lengkap, unsur bahasa kurang bervariasi



- idea kurang relevan, huraian kurang jelas
Pencapaian
01
– 09
- calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis
(06
– 09)
- banyak kesalahan bahasa (kata dan ayat)
Minimum
(01
– 05)
- idea tidak menepati tugasan soalan





Peringatan:

·      Ungkapan menarik – peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-kata hikmat, petikan hadis, maksud ayat al-Quran dan lain-lain.

·      Peringkat cemerlang – calon mesti menggunakan sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik yang relevan.

·      Jawapan yang menyeleweng, markah maksimum ialah ‘memuaskan’.
·      Sekiranya calon menulis lebih 250 patah perkataan, periksa seperti biasa.

·      Kesalahan ejaan tidak ditolak markah.

------------------------------------------------------------------------


BAHAGIAN B

Karangan Respons Terbuka
(100 markah)
Perincian Pemarkahan
Cara Pemeriksaan :

1.                  Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan

2.                  Jika karangan :
a.  Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa
b.  Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan
3.                  Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah

4.                  Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.

5.                  Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca:
(
)
:
Kesalahan isi
________
:
Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan


:
Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)


:
Kesalahan ejaan yang berulang


:
Kesalahan tanda baca




Tiada ulasan: